Представяне

Фирма «Термосист» ЕООД първа в Р. България, през 1992 година въведе авангардните технологии на фирма DAIKIN, патентовани под абревиатурата VRV (1982). Тези продукти представляват климатични системи от ново поколение, специално разработени, за да отговарят на предизвикателствата на комфортното климатизиране. Те позволяват значителни икономии на първичните енергоносители при максимално освобождаване на сградите от необходимите инсталационни площи и обеми, които бяха задължителни при стария тип системи.

Със своя двадесегодишен опит в проектирането, доставката и монтажа на този тип климатични системи днес фирмата е безспорен лидер в сектора и вече е монтирала повече от хиляда VRV системи с обща отоплителна мощност 58 MW. Разработването и проектирането на традиционните климатични системи с междинен топлоносител също са уникални по проектен замисъл, схемно решение и качество на влагане на машини и материали.

«Термосист» разполага с експертни екипи, които разбират нуждите на своите клиенти и притежават необходимата квалификация и опит. На всеки клиент се предоставя възможност да получи консултации по проектирането и избора на оборудване, монтаж, следпродажбено и сервизно обслужване, техническа информация и гаранции. Ние предлагаме иновативни и висококачествени системи и решения, осигуряващи качество, надеждност и отговарящи на изискванията дори на най-взискателните клиенти.

Основното звено на фирмата представлява екип от деветнадесет дипломирани инженери със специалности «Промишлена топлотехника» (отопление, вентилация, климатични инсталации), «Хладилна техника» и «Автоматично регулиране», като всички те са с пълна проектантска правоспособност. Проектантската дейност се извършва от висококвалифицирани фирмени специалисти, използващи модерна техника и софтуер и е в съответствие с всички съвременни действащи нормативи. Общият брой на квалифицирания персонал на фирмата е 130 души.

През 1992 година «Термосист» за първи път въведе в България така наречения БИН метод за анализ на енергопотребление на инсталационно решение и показа че в процеса на проектиране вземането на крайно решение е многовариантна задача и че критериите за всеки отделен обект са различни. В началото на 2003 тя получи лиценз за работа в ОАЕ и региона. Нейната нова фирмена регистрация е «Термосист Гълф Интернешънъл» ООД и е със същия предмет на дейност и със седалище в Дубай. От зимата на 2005 г. нейното лого и емблема са запазена марка в повече от петнадесет страни. Тя разполага със собствена складова база, цех за производство на въздуховоди и собствен транспорт.

Президентът на фирмата, инж. Николай Константинов е дипломиран специалист «Промишлена топлотехника» — ВМЕИ «Ленин» — София, диплом: серия АЯ,№ 01759/14.04.81 г. През 1981/82 завършва следдипломна квалификация в Бяо «В» с квалификационна степен «Инженер специалист по приложна математика». Дипломант е на проф. Стоичков. От 1982-1999г. президентът работи като проектант и главен проектант в Нoви енергийни източници — филиал Пловдив.

През 1993г. инж. Константинов положи успешно изпити пред специалисти на DAIKIN и фирма «Термосист» ЕООД сключи договор и получи правата за оторизиран дилър на DAIKIN за Република България. През 1997 г. президентът на фирмата е приет за член на ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., където продължава да членува и понастоящем е Member Number 5167512. Инж. Константинов е един от учредителите на ОБИКОХ и понастоящем е член на Управителния съвет.

1 - Сертификати за системи за управление

Сертификати за качество

Сертификати за системи за управление

Фирма «Термосист» извършва своята дейност съгласно приетите международни норми и правила, което е удостоверено с приложените сертификати:

ISO 9001 за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. Системата за управление на качеството обхваща процесите на продажби и следпродажбено обслужване, консултации, помощ и курсове за обучение. Качеството на продуктите се превръща всe по-важен фактор на производството и за крайната цел.Но постигането на качество изисква не само следването на производствените стандарти и регламенти, но и създаването на професионална система за качество, която обикновено изисква съществена промяна на бизнес-процесите в предприятието.

ISO 14001 е сертификат за система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004. ISO 14001 гарантира прилагането на ефективна система за управление на околната среда и е в състояние да предпазва хората и околната среда от производстваната дейност на компаниите. Проблемите на опазване и подобряване на състоянието на околната среда и защитата на здравето на хората все повече вълнуват целия свят и редица промишлени предприятия обект на критики от страна на еколозите. С въвеждането на сертификата за управление на околната среда ISO 14001 екологичната чистота на продукцията се превърна в нейно ново качество и се позиционира като нов продукт.Фирма «Термосист» стриктно спазва и защитава получените сертификати, защото за нас качеството е това, което ни прави по-добри и което нашите партнзори ценят в нас. И многобройните награди свидетелстват за това.

От лятото на 2005 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2000, а от 2011 — по ISO 14001:2004 /сертификат №:368260/ от Lloyd’s Register за качество на управление на консултанска дейност, проектиране, доставяне, монтиране сервиз и поддръжка на отоплителни, вентилационни, климатични, хладилни инсталации, алтернативни енергийни източници, оптимизиране на топлинни процеси и управление на проекти, същите са подновени от фирма NQA изискванията на БДС ISO 9001:2008 и потвърдено с издаването на Сертификат №: 027 815/21.08.2012 валиден до 20.08.2015, също така е оценена от NQA по изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 и потвърдено с издаването на сертификат №: 027 816/21.08.2012 валиден до 20.08.2015. От май 2008 г. фирмата е сертифицирана за проектиране, изграждане и поддръжка на BMS (Building Management Systems) системи от фирма Siemens. След това през 2019 година сертификатите ISO са подновени от TQV - сертификат с номер 191010821154 по ISO 14001:2015 и сертификат номер 191010821153 по ISO 9001:2015 валидни до 20.08.2022г. за следните дейности: консултиране,  проектиране, доставка, инсталиране и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и индустриални хладилни системи; алтернативни енергийни източници (слънчеви, геотермални и отпадъчни); оптимизация на термичните процеси и производство на въздуховоди.

«Термосист» ЕООД е първата българска фирма покрила изискванията на Регламент 842/2006 и сертифицирана за дейностите монтаж и сервизно обслужване на стационарни хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи флуорирани парникови газове. Сертификатът е със срок 5 години и е признат на територията на всички страни членки на Европейския съюз. През 2009 година специалистите на «Термосист» ЕООД положиха успешно изпит пред представители на сертифициращата организация — Българската браншова камара по машиностроене и получиха сертификати, признати в ЕС.


2 - Референции

Фирма «Термосист» е предпочитан и търсен партньор в областта на своята професионална регистрация. Като официален дистрибутор на Daikin в България фирмата предлага високотехнологични климатични и вентилационни системи, характеризиращи се с висока ефективност, многофункционалност, надеждност и несравнимо качество.

Ние осигуряваме на нашите клиенти пълен комплекс от услуги, започвайки от консултациите, проектирането, доставката, техническото обслужване и сервиза. Висококвалифицираните ни специалисти гарантират изпълнението на конструктивната работа по проектите, тъй като те са добре запознати и обучени и винаги намират оптималното решение съобразно с нуждите и желанията на конкретния клиент.

За нашата компетентност, професионализъм и отлично обслужване свидетелстват многобройните положителни отзиви от доволни клиенти, както и приложените референции.


3 - Награди и грамоти

Фирма «Термосист» е многократен носител на престижната награда на националния конкурс «Сграда на годината», организиран всяка година от вестник «Строителство градът». В конкурса ежегодно се включват стотици сгради, създадени през последните десет години в България, но с професионалното проектиране и изграждане на уникални отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за различни сгради, «Термосист» успява да отговори на всички критериите. При избора на победител се оценява цялостното представяне на сградата, нейната външна и вътрешна архитектура, строителството, конструкцията, разположението, ползата за обществото, влиянието върху околната среда, интериор и дизайн.

Благодарение на своя професионализъм и уникални решения нашата фирма постоянно се е нареждала на водещи позиции за реализираните си проекти в различни категории, сред които хотели, ваканционни селища, офисни сгради, административни и производствени сгради, ваканционни комплекси, спортни зали и сгради. Девет награди за периода 2004 — 2014 година е резултат, който ни кара да се гордеем и ни стимулира да продължаваме да се развиваме, като водеща фирма в сферата на отоплението и климатизацията.


4 - Сграда на годината

5 - Удостоверения на Термосист

Удостоверенията, които притежаваме, отразяват многобройните ни усилия като оторизиран дилър на Daikin, насочени към намаляване на въздействието на нашата дейност върху околната среда. Към тях се отнасят енергийната ефективност на произведеното оборудване, осигуряването на чист въздух в климатизираните пространства, намаляването на шума и на замърсяването, минимизиране на производствените отпадъци в края на жизнения цикъл на продукта и други.

Сред нашите награди и грамоти са тези на Daikin за най-голям оборот за годините от 2003 до 2006, за иновативен проект за 2004, 2008-2009 и за най-престижен проект за 2010 година. «Термосист» притежава удостоверения на Камарата на строителите в България, Българската браншова камара Машиностроене и Siemens AG.

Сред нашите удостоверения за правоспособност и квалификация са тези от Daikin, от Българската браншова камара — Машиностроене, Американското дружество по отопление, охлаждане и климатизация и за пълна проектантска правоспособност — инж. Кичуков и инж. Константинов.


6 - Удостоверения за правоспособност и квалификация

Къде да ни намерите

Заповядайте в нашия офис, пишете ни или ни се обадете на
посочените координати за връзка с Термосист ЕООД


Контакти